NORMY

Ekologia


Rozporządzenie UE 2016/425

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) mają chronić zdrowie i życie pracowników. To wyroby przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy. Rozporządzenie UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej (zastępujące Dyrektywę 89/686/EWG), wprowadziło zmiany w wymogach dotyczących bezpiecznego projektowania i produkcji ŚOI. Na producentów, importerów i dystrybutorów nałożono obowiązki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy użytkowników. Obowiązki zostały sprecyzowane tak, by zagwarantować, że wszystkie podmioty zaangażowane we wprowadzanie ŚOI na rynek są zobowiązane do podjęcia odpowiednich kroków, by środki te były zgodne z Rozporządzeniem UE 2016/425. ŚOI muszą przejść procedurę oceny zgodności i posiadać oznakowanie CE.

NORMA EN 388 NORMA EN 407 NORMA EN 374 NORMA EN 420